Dysleksja

Dysleksja

Dysleksja to trudność w uczeniu się, która przede wszystkim wpływa na umiejętności związane z dokładnym i płynnym czytaniem i pisownią słów. Cechą charakterystyczną dysleksji są trudności ze świadomością fonologiczną, pamięcią werbalną i szybkością przetwarzania werbalnego.

Ocena diagnostyczna pozwoli zidentyfikować dysleksję oraz związane z nią trudności, takie jak:

  • Dyspraksja, czyli problem z koordynacją ruchową, który może dotyczyć mówienia, chodzenia lub postrzegania.
  • Dysgrafia, czyli problem z pisaniem. Objawia się nieczytelnym pismem, szybkim męczeniem się podczas pisania. Dzieci dotknięte tym schorzeniem nie lubią rysować czy malować.
  • Dyskalkulia jest specyficzną trudnością w uczeniu się, która charakteryzuje się upośledzeniem w uczeniu się podstawowych faktów arytmetycznych, przetwarzaniu wielkości liczbowych oraz wykonywaniu dokładnych i płynnych obliczeń.

Dysleksja jest schorzeniem mogącym przyjmować różne formy z odmiennymi objawami. Do najbardziej popularnych objawów zalicza się trudności w czytaniu i pisaniu, niemożliwość rozróżnienia kształtów i dźwięków, niezdolność do zauważenie różnic w zapisywaniu cyfr i liter, co prowadzi do licznych błędów. Dlatego niezwykle ważne jest, aby postawić prawidłową diagnozę. W czasie terapii nastąpi przegląd historii edukacyjnej i zawodowej, kompleksowa ocena zdolności poznawczych, np. umiejętności werbalnych, pamięci. Szczegółowa analiza umiejętności czytania i pisania oraz umiejętności fonologicznych, w tym testy rozumienia tekstu i pisania na czas. Zostaną uwzględnione wszelkie problemy emocjonalne związane z trudnościami dysleksyjnymi. Ocenione zostaną mocne strony i strategie radzenia sobie z problemami. Wszystkie wyżej wymienione czynności mają na celu stworzenie indywidualnego planu radzenia sobie z objawami i zminimalizowaniu w najbardziej możliwym stopniu.

Skontaktuj się z nami.

Odwiedź naszą stronę dotyczącą psychoterapii.